พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 36

เล่ม 19 ส่วน 36

 • 3. ปฐมสัมเภชชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยสัมเภชชสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมมหาปฐวีสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยมหาปฐวีสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่ สูตรที่ 2 
 • 7. ปฐมมหาสมุททสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยมหาสมุททสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทร สูตรที่ 2
 • 9. ปฐมปัพพตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยปัพพตูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์ สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ 1
 • 1. อัญญตรสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์
 • 2. ปัจจันตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบท
 • 3. ปัญญาสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่มีปัญญาจักษุ
 • 4. สุราเมรยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
 • 5. โอทกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในน้ำ
 • 6. มัตเตยยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่มารดา
 • 7. เปตเตยยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่บิดา
 • 8. สามัญญสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่สมณะ
 • 9. พรหมัญญสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่พราหมณ์
 • 10. ปจายิกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญ
 • 8. ทุติยอามกธัญญเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ 2
 • 1. ปาณาติปาตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
 • 2. อทินนาทานสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์
 • 3. กาเมสุมิจฉาจารสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
 • 4. มุสาวาทสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จ
 • 5. เปสุญญสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำส่อเสียด
 • 6. ผรุสวาจาสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำหยาบ
 • 7. สัมผัปปลาปสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ
 • 8. พีชคามสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพรากพิชคามและภูตคาม
 • 9. วิกาลโภชนสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
 • 10. คันธวิเลปนสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้
 • 9. ตติยอามกธัญญเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ 3
 • 1. นัจจคีตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้องฯ
 • 2. อุจจาสยนสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่
 • 3. ชาตรูปรชตสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงิน
 • 4. อามกธัญญสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ
 • 5. อามกมังสสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ
 • 6. กุมาริกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี
 • 7. ทาสีทาสสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย
 • 8. อเชฬกสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ
 • 9. กุกกุฏสูกรสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร
 • 10. หัตถิควัสสสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้าฯ
 • 10. จตุตถอามกธัญญเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยอามกธัญญเปยยาลที่ 4
 • 1. เขตตวัตถุสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเรือกสวน ไร่นา และที่ดิน
 • 2. กยวิกกยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขาย
 • 3. ทูเตยยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนฯ
 • 4. ตุลากูฏสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่งฯ
 • 5. อุกโกฏนสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสินบนฯ
 • 6-11. เฉทนาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการตัด เป็นต้น
 • 11. ปัญจคติเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยปัญจคติเปยยาล
 • 1. มนุสสจุตินิรยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรก
 • 2. มนุสสจุติติรัจฉานสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
 • 3. มนุสสจุติเปตติวิสยสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรต
 • 4-6. มนุสสจุติเทวนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
 • 7-9. เทวจุตินิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรก เป็นต้น
 • 10-12. เทวมนุสสนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกฯ
 • 13-15. นิรยมนุสสนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
 • 16-18. นิรยเทวนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
 • 19-21. ติรัจฉานมนุสสนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
 • 22-24. ติรัจฉานเทวนิรยาทิสูตร ว่าด้วยสัตว์ดิรัจฉานที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
 • 25-27. เปตติมนุสสนิรยาทิสูตร ว่าด้วยเปรตที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรก เป็นต้น
 • 28-29. เปตติเทวนิรยาทิสูตร ว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรก เป็นต้น
 • 30. เปตติเทวเปตติวิสยสูตร ว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในภูมิแห่งเปรต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน