พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 38

เล่ม 13 ส่วน 38

  • 1. ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิต 
  • 2. บัญญัติธรรม 5 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน