พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 32

เล่ม 35 ส่วน 32

  • 9. นวกนิทเทส  
  • 10. ทสกนิทเทส 
  • ตัณหาวิจริตนิทเทส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน