พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 26

เล่ม 45 ส่วน 26

 • 69-74. อุปาทานโคจฉกะ 
 • 75-82. กิเลสโคจฉกะ 
 • 83-99. ปิฏฐิทุกะ  
 • 100. สรณทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น  
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัย  
 • เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • ปัจจนียุทธาร  
 • ธัมมปัจจนียานุโลม ทุกติกปัฏฐาน  
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 2-4. สเหตุกทุกะ เป็นต้น  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 7-13. จูฬันตรทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ 
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 17. อาสวอาสวทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน