พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 3

เล่ม 35 ส่วน 3

  • พหุวิธวาร 
  • 3. สัญญาขันธ์   
  • ทุกมูลกวาร 
  • ติกมูลกวาร
  • อุภโตวัฑฒกวาร
  • พหุวิธวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน