พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 1

เล่ม 21 ส่วน 1

 • จตุกกนิบาต   
 • 1. ปฐมปัณณาสก์
 • 1. ภัณฑคามวรรค หมวดว่าด้วยพุทธกิจในภัณฑคาม
 • 1. อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพ
 • 2. ปปติตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ตกจากธรรมวินัย
 • 3. ปฐมขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยขตสูตร ว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ 2
 • 5. อนุโสตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไปตามกระแส
 • 6. อัปปัสสุตสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้มีสุตะน้อย
 • 7. โสภณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม
 • 8. เวสารัชชสูตร ว่าด้วยญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า
 • 9. ตัณหุปปาทสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งตัณหา
 • 10. โยคสูตร ว่าด้วยโยคะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน