พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 20

เล่ม 23 ส่วน 20

  • 5. อภิภายตนสูตร ว่าด้วยอภิภายตนะ
  • 6. วิโมกขสูตร ว่าด้วยวิโมกข์
  • 7. อนริยโวหารสูตร ว่าด้วยอนริยโวหาร
  • 8. อริยโวหารสูตร ว่าด้วยอริยโวหาร
  • 9. ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท
  • 10. ภูมิจาลสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
  • 3. ยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมคู่กัน
  • 1. ปฐมสัทธาสูตร ว่าด้วยศรัทธา สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยสัทธาสูตร ว่าด้วยศรัทธา สูตรที่ 2
  • 3. ปฐมมรณัสสติสูตร ว่าด้วยการเจริญมรณัสสติ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน