พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 6

เล่ม 14 ส่วน 6

  • 8. โคปกโมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคปกโมคคัลลานะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 9. มหาปุณณมสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สูตรใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                             
  • อุปาทานขันธ์ 5 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ 5 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • เหตุที่ชื่อว่าขันธ์                                                                                                                                                                                                                                                            
  • เหตุที่ทำให้ขันธ์ปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • เหตุเกิดสักกายทิฏฐิ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน