พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 2

เล่ม 38 ส่วน 2

 • ขันธยมก 
 • 1. ปัณณัตติวารอุทเทส 
 • 1. ปทโสธนวาร
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร
 • 3. สุทธขันธวาร
 • 4. สุทธขันธมูลจักกวาร
 • 1. ปัณณัตติวารนิทเทส 
 • 1. ปทโสธนวาร
 • 2. ปทโสธนมูลจักกวาร
 • 3. สุทธขันธวาร
 • 4. สุทธขันธมูลจักกวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน