พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 16

เล่ม 24 ส่วน 16

 • 3. ตติยอธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สูตรที่ 3
 • 4. อชิตสูตร ว่าด้วยปริพากชื่ออชิตะ
 • 5. สคารวสูตร ว่าด้วยพรามหณ์ชื่อว่าสคารวะ
 • 6. โอริมตีรสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้น
 • 7. ปฐมปัจโจโรหณีสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาป สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยปัจโจโรหณีสูตร ว่าด้วยพิธีลอยบาป สูตรที่ 2
 • 9. ปุพพังคมสูตร ว่าด้วยสัมมาทิฏิฐิเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม
 • 10. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยธรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ
 • 3. ปริสุทธวรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์
 • 1. ปฐมสูตร สูตรที่ 1 ว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์
 • 2. ทุติยสูตร สูตรที่ 2 ว่าด้วยธรรมที่ให้เกิดธรรม
 • 3. ตติยสูตร สูตรที่ 3 ว่าด้วยธรรมมีผลมาก
 • 4. จตุตถสูตร สูตรที่ 4 ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
 • 5. ปัญจมสูตร สูตรที่ 5 ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
 • 6. ฉัฏฐสูตร สูตรที่ 6 ว่าด้วยธรรมที่ให้เกิดธรรม
 • 7. สัตตมสูตร สูตรที่ 7 ว่าด้วยธรรมมีผลมาก
 • 8. อัฏฐมสูตร สูตรที่ 8 ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะ โทสะและโมหะ
 • 9. นวมสูตร สูตรที่ 9 ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย
 • 10. ทสมสูตร สูตรที่ 10 ว่าด้วยสัมมัตตธรรม
 • 11. เอกาทสมสูตร สูตรที่ 11 ว่าด้วยสัมมัตธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน