พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 23

เล่ม 35 ส่วน 23

 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา  
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา 
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4-9. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา
 • 11-12. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา 
 • 13. อัปปมัญญาวิภังค์  
 • 1. สุตตันตภาชนีย์  
 • 1. เมตตาอัปปมัญญานิทเทส
 • 2. กรุณาอัปปมัญญานิทเทส 
 • 3. มุทิตาอัปปมัญญานิทเทส 
 • 4. อุเบกขาอัปปมัญญานิทเทส
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • เมตตากุศลฌานจตุกกนัย
 • เมตตากุศลฌานปัญจกนัย
 • กรุณากุศลฌานจตุกกนัย 
 • กรุณากุศลฌานปัญจกนัย
 • มุทิตากุศลฌานจตุกกนัย 
 • มุทิตากุศลฌานปัญจกนัย
 • อุเบกขากุศลฌาน 
 • เมตตาวิปากฌาน 
 • กรุณาวิปากฌาน
 • มุทิตาวิปากฌาน 
 • เมตตากิริยาฌาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน