พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 19

เล่ม 41 ส่วน 19

 • 2. ปัจจยปัจจนียะ  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
 • 10. อาจยคามิติกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน