พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 19

เล่ม 15 ส่วน 19

 • 2. สุสิมสูตร ว่าด้วยสุสิมเทพบุตร (ต่อ)
 • 3. ธชัคคสูตร ว่าด้วยเรื่องยอดธง
 • 4. เวปจิตติสุตร ว่าด้วยท้าวเวปจิตติ
 • 5. สุภาสิตชยสูตร ว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิต
 • 6. กุลาวกสูตร ว่าด้วยรังนก
 • 7. นทุพภิยสูตร ว่าด้วยการไม่ประทุษร้าย
 • 8. เวโรจนอสุรินทสูตร ว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูร
 • 9. อารัญญกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในป่า
 • 10. สมุททกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทร
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. ปฐมเทวสูตร ว่าด้วยเทพ สูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน