พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 14

เล่ม 23 ส่วน 14

  • 3. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี 
  • 1. ปฐมอุคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ 1
  • 2. ทุติยอุคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของอุคคคหบดี สูตรที่ 2
  • 3. ปฐมหัตถกสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยหัตถกสูตร ว่าด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกอุบาสก สูตรที่ 2
  • 5. มหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ
  • 6. ชีวกสูตร ว่าด้วยหมอชีวกโกมารภัจ
  • 7. ปฐมพลสูตร ว่าด้วยกำลัง สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยพลสูตร ว่าด้วยกำลัง สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน