พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 26

เล่ม 33 ส่วน 26

  • 8. ปทุมพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมพุทธเจ้า 
  • 9. นารทพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระนารทพุทธเจ้า 
  • 10. ปทุมุตตรพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า 
  • 11. สุเมธพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสุเมธพุทธเจ้า 
  • 12. สุชาตพุทธวงศ์ ว่าด้วยพระประวัติของพระสุชาตพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน