พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 7

เล่ม 17 ส่วน 7

 • 10. นิรุตติปถสูตร ว่าด้วยหลักภาษา 
 • 2. อรหันตวรรค หมวดว่าด้วยพระอรหันต์   
 • 1. อุปาทิยมานสูตร ว่าด้วยผู้ยึดมั่นขันธ์ 
 • 2. มัญญมานสูตร ว่าด้วยผู้กำหนดหมายขันธ์ 
 • 3. อภินันทมานสูตร ว่าด้วยผู้เพลิดเพลินขันธ์ 
 • 4. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 5. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 6. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 7. อนัตตนิยสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอัตตา 
 • 8. รชนียสัณฐิตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่จูงใจให้กำหนัด 
 • 9. ราธสูตร ว่าด้วยพระราธะ 
 • 10. สุราธสูตร ว่าด้วยพระสุราธะ 
 • 3. ขัชชนียวรรค หมวดว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกิน   
 • 1. อัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ 
 • 2. สมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ 
 • 3. ทุติยสมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ สูตรที่ 2 
 • 4. อรหันตสูตร ว่าด้วยพระอรหันต์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน