พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 10

เล่ม 22 ส่วน 10

 • 3. มหาโจรสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมหาโจร
 • 4. สมณสุขุมาลสูตร ว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อน
 • 5. ผาสุวิหารสูตร ว่าด้วยผาสุวิหารธรรม
 • 6. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
 • 7. สีลสูตร ว่าด้วยศีลที่เป็นองค์ประกอบของภิกษุ
 • 8. อเสขสูตร ว่าด้วยธรรมของพระอเสขะ
 • 9. จาตุททิสสูตร ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปในทิศทั้งสี่
 • 10. อรัญญสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ควรอยู่ในป่า
 • 2. อันธกวินทวรรค หมวดว่าด้วยหมู่บ้านอันธกวินทะ
 • 1. กุลูปกสูตร ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล
 • 2. ปัจฉาสมณสูตร ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ
 • 3. สัมมาสมาธิสูตร ว่าด้วยสัมมาสมาธิ
 • 4. อันธกวินทสูตร ว่าด้วยหมู่บ้านอันธกวินทะ
 • 5. มัจฉรินีสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้ตระหนี่
 • 6. วัณณนาสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้สรรเสริญ
 • 7. อิสสุกินีสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความริษยา
 • 8. มิจฉาทิฏฐิกสูตร ว่าด้วยภิกษุณีผู้มีความเห็นผิด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน