พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 8

เล่ม 19 ส่วน 8

 • 7.ปารังคมสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่ง
 • 8. วิรัทธสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลพลาด
 • 9. อริยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยะ
 • 10. นิพพิทาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย
 • 3. อุทายิวรรค หมวดว่าด้วยพระอุทายี
 • 1. โพธายสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้
 • 2.โพชฌังคเทสนาสูตร ว่าด้วยการแสดงโพชฌงค์
 • 3.ฐานิยสูตร ว่าด้วยธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์
 • 4. อโยนิโสมนสิการสูตร ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย
 • 5. อปริหานิยสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม
 • 6.ตัณหักขยสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความสิ้นตัณหา
 • 7. ตัณหานิโรธสูตร ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหา
 • 8. นิพเพธภาคิยสูตร ว่าด้วยทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส
 • 9. เอกธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก
 • 10. อุทายิสูตร ว่าด้วยพระอุทายี
 • 4. นีวรณวรรค หมวดว่าด้วยนิวรณ์
 • 1. ปฐมกุสลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยกุสลสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศล สูตรที่ 2 
 • 3. อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยความเศร้าหมองแห่งจิต
 • 4. อนุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต
 • 5. อโยนิโสมนสิการสูตร ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย
 • 6. โยนิโสมนสิการสูตร ว่าด้วยการมนสิการโดยแยบคาย
 • 7. วุฑฒิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน