พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 20

เล่ม 19 ส่วน 20

 • 7. ปฐมรุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยรุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 2 
 • 9. ตติยรุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 3
 • 10. จตุตถรุกขสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ สูตรที่ 4
 • 8. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. ปาจีนาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
 • อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
 • พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
 • เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
 • 12. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น
 • 13. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. ปาจีนาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
 • 17. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น
 • 5. สัมมัปปธานสังยุต
 • 1. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. ปาจีนาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
 • 2. อัปปมาทวรรค หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท
 • 3. พลกรณียวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง
 • 1-12. พลกรณียาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง เป็นต้น
 • 4. เอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา
 • 1-10. เอสนาทิสุตตทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 10 สูตร มีเอสนาสูตร เป็นต้น
 • 5. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น
 • 6. พลสังยุต
 • 1. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. พลาทิสูตร ว่าด้วยพละ เป็นต้น
 • อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
 • พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
 • เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
 • 5. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น
 • 6. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. ปาจีนาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
 • 9. เอสนาวรรค หมวดว่าด้วยการแสวงหา
 • 1-12. เอสนาทิสูตร ว่าด้วยการแสวงหา เป็นต้น
 • 10. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน