พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 18

เล่ม 35 ส่วน 18

 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา
 • 4-10. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 11-13. อุปาทานโคจฉกาทิวิสัชนา 
 • 8. สัมมัปปธานวิภังค์  
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • เพียรป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด
 • เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดแล้ว
 • เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิด
 • เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อม
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์ 
 • เพียรป้องกันสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งยังไม่เกิดมิให้เกิด
 • เพียรละสภาวธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งเกิดแล้ว
 • เพียรสร้างสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดให้เกิด
 • เพียรรักษาสภาวธรรมที่เป็นกถศลซึ่งเกิดแล้วไม่ให้เสื่อม
 • 3. ปัญหาปุจฉกะ 
 • ติกมาติกาปุจฉา ทุกมาติกาปุจฉา
 • 1. ติกมาติกาวิสัชนา 
 • 1-22. กุสลติกาทิวิสัชนา 
 • 2. ทุกมาติกาวิสัชนา 
 • 1. เหตุโคจฉกวิสัชนา
 • 2. จูฬันตรทุกวิสัชนา
 • 3. อาสวโคจฉกวิสัชนา 
 • 4-10. สัญโญชนโคจฉกาทิวิสัชนา
 • 11-13. อุปาทานาโคจฉกาทิวิสัชนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน