พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 22

เล่ม 32 ส่วน 22

 • 35. เอกปทุมวรรค หมวดว่าด้วยพระเอกปทุมะ เป็นต้น 
 • 1. เอกปทุมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกปทุมิยเถระ 
 • 2. ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณุปปลมาลิยเถระ 
 • 3. ธชทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระธชทายกเถราปทาน 
 • 4. ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปูชกเถระ 
 • 5. นฬาคาริกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬาคาริกเถระ 
 • 6. จัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจัมปกปุปผิยเถระ 
 • 7. ปทุมปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปทุมปูชกเถระ 
 • 8. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณมุฏฐิทายกเถระ 
 • 9. ตินทุกผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตินทุกผลทายกเถระ 
 • 10. เอกัญชลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิยเถระ 
 • 36. สัททสัญญิกวรรค หมวดว่าด้วยพระสัททสัญญิกะ เป็นต้น 
 • 1. สัททสัญญิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัททสัญญิกเถระ 
 • 2. ยวกลาปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระยวกลาปิยเถระ 
 • 3. กิงสุกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปูชกเถระ 
 • 4. สโกสกโกรัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสโกสกโกรัณฑทายกเถระ 
 • 5. ทัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระทัณฑทายกเถระ 
 • 6. อัมพยาคุทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพยาคุทายกเถระ 
 • 7. สุปุฏกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุปุฏกปูชกเถระ 
 • 8. มัญจทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมัญจทายกเถระ 
 • 9. สรณคมนิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสรณคมนิยเถระ 
 • 10. ปิณฑปาติกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิณฑปาติกเถระ 
 • 37. มันทารวปุปผิยวรรค หมวดว่าด้วยมัณฑารวปุปผิยะ เป็นต้น 
 • 1. มันทารวปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมันทารวปุปผิยเถระ 
 • 2. กักการุปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกักการุปุปผิยเถระ 
 • 3. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภิสมุฬาลทายกเถระ 
 • 4. เกสรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเกสรปุปผิยเถระ 
 • 5. อังโกลปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอังโกลปุปผิยเถระ 
 • 6. กทัมพปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกทัมพปุปผิยเถระ 
 • 7. อุททาลกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุททาลกปุปผิยเถระ 
 • 8. เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกจัมปกปุปผิยเถระ  
 • 9. ติมิรปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติมิรปุปผิยเถระ 
 • 10. สลฬปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสลฬปุปผิยเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน