พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 5

เล่ม 45 ส่วน 5

 • 7. จูฬันตรทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 20-54. ฉโคจฉกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 55. มหันตรทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 69. อุปาทานโคจฉกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 75. กิเลสโคจฉกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 83. ปิฎฐิทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 100. สรณทุกะ    
 • 2. เวทนาติกะเป็นต้น  
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • ธัมมปัจจนียะ ติกทุกปัฎฐาน 
 • 1. กุสลติกะ     
 • 1. เหตุทุกะ 
 • 1. ปฎิจจวาร-เหตุปัจจัย 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ เป็นต้น  
 • 7. จูฬันตรทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน