พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 29

เล่ม 18 ส่วน 29

  • 10. อัพยากตสังยุต
  • 1. เขมาสูตร ว่าด้วยเขมาภิกษุณี
  • 2. อนุราธสูตร ว่าด้วยพระอนุราธะ
  • 3. ปฐมสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 2
  • 5. ตติยสารีปุตตโกฏฐิตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรและพระมหาโกฏฐิตะ สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน