พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 23

เล่ม 13 ส่วน 23

  • 2. รัฏฐปาลกุลบุตรขอบวช  
  • 3. มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช 
  • 4. เพื่อนช่วยอ้อนวอนขออนุญาตให้บวช 
  • 5. รัฏฐปาลกุลบุตรบวชและบรรลุพระอรหัต  
  • 6. พระรัฏฐปาละฉันขนมบูด  
  • 7. พระรัฏฐปาละแสดงธรรม 
  • 8. ความเสื่อม 4 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน