พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 12

เล่ม 14 ส่วน 12

  • 7. มหาจัตตารีสกสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกะ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 8. อานาปานัสสติสูตร ว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • อานาปานสติ 16 ขั้น                                                                                                                                                                                                                                                            
  • สติปัฏฐาน 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน