พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 9

เล่ม 41 ส่วน 9

 • 7. ปีติติกะ  
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร  
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียายุโลม  
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน