พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 19

เล่ม 27 ส่วน 19

  • 17. จัตตาลีสนิบาต 
  • 1. เตสกุณชาดก ว่าด้วยนก 3 ตัว 
  • 2. สรภังคชาดก ว่าด้วยสรภังคดาบสแก้ปัญหา 
  • 3. อลัมพุสาชาดก ว่าด้วยเทพธิดาอลัมพุสา 
  • 4. สังขปาลชาดก ว่าด้วยสังขปาลนาคราช 
  • 5. จฬสุตโสมชาดก ว่าด้วยเหตุที่พระเจ้าจูฬสุตโสมออกผนวช

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน