พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 21

เล่ม 12 ส่วน 21

  • เตโชธาตุ  
  • วาโยธาตุ  
  • ผู้ทำตามพระโอวาท  
  • ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
  • 9. มหาสาโรปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรใหญ่  
  • กิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์  
  • สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์ 
  • เปลือกแห่งพรหมจรรย์ 
  • กระพี้แห่งพรหมจรรย์  
  • แก่นแห่งพรหรมจรรย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน