พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 12

เล่ม 35 ส่วน 12

 • 10. มหันตรทุกวิสัชนา 
 • 11. อุปาทานโคจฉกวิสัชนา
 • 12. กิเลสโคจฉกวิสัชนา 
 • 13. ปิฏฐิทุกวิสัชนา  
 • 6. ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์ 
 • 1. สุตตันตภาชนีย์ 
 • 2. อภิธรรมภาชนีย์  
 • 1. ปัจจยจตุกกะ
 • อวิชชามูลกนัย 
 • 2. เหตุจตุกกะ
 • อวิชชามูลกนัย 
 • 3. สัมปยุตตจตุกกะ
 • อวิชชามูลกนัย 
 • 4. อัญญมัญญจตุกกะ
 • อวิชชามูลกนัย 
 • อภิธรรมมาติกา 
 • นัย 8 มีสังขารมูลกนัย เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน