พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 17

เล่ม 20 ส่วน 17

  • 10. อุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ
  • 3. อานันทวรรค หมวดว่าด้วยพระอานนท์
  • 1. ฉันนสูตร ว่าด้วยฉันนปริพาชก
  • 2. อาชีวกสูตร ว่าด้วยสาวกของอาชีวก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน