พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 21

เล่ม 44 ส่วน 21

 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-อารัมมณปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน