พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 31

เล่ม 22 ส่วน 31

 • 6. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ
 • 7. สักขิภัพพสูตร ว่าด้วยความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัด
 • 8. พลสูตร ว่าด้วยความมีกำลังในสมาธิ
 • 9. ปฐมตัชฌานสูตร ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยตัชฌานสูตร ว่าด้วยการบรรลุปฐมฌาน สูตรที่ 2
 • 8. อรหัตตวรรค หมวดว่าด้วยอรหัตตผล
 • 1. ทุกขสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อยู่เป็นทุกข์
 • 2. อรหัตตสูตร ว่าด้วยอรหัตตผล
 • 3. อุตตริมนุสสธัมมสูตร ว่าด้วยญาณทัสสนะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์
 • 4. สุขโสมนัสสสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีสุขโสมนัส
 • 5. อธิคมสูตร ว่าด้วยการบรรลุกุศลธรรม
 • 6. มหัตตสูตร ว่าด้วยการบรรลุความเป็นใหญ่
 • 7. ปฐมนิรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยนิรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรก สูตรที่ 2
 • 9. อัคคธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั้นเลิศ
 • 10. รัตติทิวสสูตร ว่าด้วยวันและคืน
 • 9. สีติวรรค หมวดว่าด้วยสีติภาวะ
 • 1. สีติภาวสูตร ว่าด้วยสีติภาวะ
 • 2. อาวรณตาสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องกั้น
 • 3. โวโรปิตสูตร ว่าด้วยผู้ฆ่า
 • 4. สุสสูสติสูตร ว่าด้วยการฟังด้วยดี
 • 5. อัปปหายสูตร ว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน