พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 28

เล่ม 19 ส่วน 28

  • 7. เวฬุทวาเรยยสูตร ว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวเวฬุทวารคาม
  • 8. ปฐมคิญชกาวสถสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 1
  • 9. ทุติยคิญชกาวสถสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 2
  • 10. ตติยคิญชกาวสถสูตร ว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิฐ สูตรที่ 3
  • 2. ราชการามวรรค หมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ราชการาม
  • 1. สหัสสภิกขุนีสังฆสูตร ว่าด้วยภิกษุณีสงฆ์ 1,000 รูป
  • 2. พราหมณสูตร ว่าด้วยข้อบัญญัติของพราหมณ์
  • 3. อานันทเถราสูตร ว่าด้วยพระอานันทเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน