พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 8

เล่ม 11 ส่วน 8

 • เทศนาเรื่องสัสสตวาทะ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องความหยั่งรู้ที่ทำให้ระลึกถึงชาติได้                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การจุติและการอุบัติ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องการแสดงฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                            
 • แสดงคุณพระศาสดาอย่างอื่นอีก                                                                                                                                                                                                                                                             
 • วิธีตอบคำถาม                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 6. ปาสาทิกสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
 • นิครนถ์ นาฏบุตร ถึงแก่กรรม                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ธรรมวินัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ธรรมวินัยที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ศาสดาผู้ให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ศาสดาผู้ไม่ทำให้สาวกเดือดร้อนในภายหลัง                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องพรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน