พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 32

เล่ม 40 ส่วน 32

  • 2. สหชาตวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร  
  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม  
  • 3. ปัจจยวาร    
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน