พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 3

เล่ม 17 ส่วน 3

 • 9. สเหตุอนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัย 
 • 10. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 3. ภารวรรค หมวดว่าด้วยภาระ   
 • 1. ภารสูตร ว่าด้วยภาระ 
 • 2. ปริญญาสูตร ว่าด้วยการกำหนดรู้ 
 • 3. อภิชานสูตร ว่าด้วยผู้รู้ยิ่ง 
 • 4. ฉันทราคสูตร ว่าด้วยการละฉันทราคะ 
 • 5. อัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ 
 • 6. ทุติยอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตร 2 
 • 7. ตติยอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตร 3 
 • 8. อภินันทนสูตร ว่าด้วยความเพลิดเพลินขันธ์ 
 • 9. อุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ 
 • 10. อฆมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งทุกข์ 
 • 11. ปภังคุสูตร ว่าด้วยสิ่งที่แตกสลาย 
 • 4. นตุมหากวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย   
 • 1. นตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 • 2. ทุติยนตุมหากสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2 
 • 3. อัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน