พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 15

เล่ม 22 ส่วน 15

 • 8. สีลสูตร ว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล
 • 9. ขิปปนิสันติสูตร ว่าด้วยเหตุให้ใคร่ครวญได้เร็ว
 • 10. ภัททชิสูตร ว่าด้วยท่านพระภัททชิ
 • 3. อุปาสกวรรค หมวดว่าด้วยอุบาสก1
 • 1. สารัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ครั่นคร้าม
 • 2. วิสารทสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้แกล้วกล้า
 • 3. นิรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก
 • 4. เวรสูตร ว่าด้วยภัยเวร
 • 5. จัณฑาลสูตร ว่าด้วยอุบาสกจัณฑาล
 • 6. ปีติสูตร ว่าด้วยปีติ
 • 7. วณิชชาสูตร ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ
 • 8. ราชสูตร ว่าด้วยพระราชา
 • 9. คิหิสูตร ว่าด้วยคฤหัสถ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน