พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 5

เล่ม 16 ส่วน 5

  • 2. กฬารสูตร ว่าด้วยพระกฬาระ (ต่อ)
  • 3. ญาณวัตถุสูตร ว่าด้วยญาณวัตถุ
  • 4. ทุติยญาณวัตถุสูตร ว่าด้วยญาณวัตถุ สูตรที่ 2
  • 5. อวิชชาปัจจยสูตร ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย
  • 6. ทุติยอวิชชาปัจจยสูตร ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย สูตรที่ 2
  • 7. นตุมหสูตร ว่าด้วย(กาย)ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
  • 8. เจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา
  • 9. ทุติยเจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา สูตรที่ 2
  • 10. ตติยเจตนาสูตร ว่าด้วยเจตนา สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน