พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 28

เล่ม 13 ส่วน 28

  • 4. พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ์ 
  • 5. พระองคุลิมาลบรรลุอรหัตตผล 
  • 6. พระองคุลิมาลเปล่งอุทาน 
  • 7. ปิยชาติกสูตร ว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รัก   
  • 1. ลูกชายคนเดียวของคหบดีตาย 
  • 2. ทุกข์ย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รัก  
  • 8. พาหิกติกสูตร ว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกา   
  • 1. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน