พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 28

เล่ม 32 ส่วน 28

  • 4. โธตกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโธตกเถระ 
  • 5. อุปสีวเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปสีวเถระ 
  • 6. นันทกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนันทกเถระ 
  • 7. เหมกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเหมกเถระ 
  • 8. โตเทยยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโตเทยยเถระ 
  • 9. ชตุกัณณิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชตุกัณณิกเถระ 
  • 10. อุเทนเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุเทนเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน