พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 29

เล่ม 31 ส่วน 29

  • 7. ธัมมจักกกถา ว่าด้วยธรรมจักร 
  • 1. สัจจวาร วาระว่าด้วยสัจจะ 
  • 2. สติปัฏฐานวาร วาระว่าด้วยสติปัฏฐาน 
  • 3. อิทธิปาทวาร วาระว่าด้วยอิทธิบาท 
  • 8. โลกุตตรกถา ว่าด้วยโลกุตตรธรรม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน