พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 33

เล่ม 12 ส่วน 33

  • มรรค 8 กับขันธ์ 3  
  • สมาธิและสังขาร  
  • สัญญาเวทยิตนิโรธ  
  • เวทนา  
  • ทรงสรรเสริญธัมมทินนาภิกษุณี  
  • 5. จูฬธัมมสมาทานสูตร ว่าด้วยการสมาทานธรรม สูตรเล็ก   
  • การสมาทานธรรมที่เป็นสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก 
  • การสมาทานธรรมที่เป็นทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก 
  • การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน