พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 7

เล่ม 20 ส่วน 7

  • 5. พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต
  • 3. ตติยปัณณาสก์
  • 1. อาสาทุปปชหวรรค หมวดว่าด้วยความหวังที่ละได้ยาก
  • 2. อายาจนวรรค หมวดว่าด้วยความปราถนา
  • 3. ทานวรรค หมวดว่าด้วยทาน
  • 4. สันถารวรรค หมวดว่าด้วยการรับรอง
  • 5. สมาปัตติวรรค หมดว่าด้วยสมาบัติ
  • 1. โกธเปยยาล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน