พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 26

เล่ม 38 ส่วน 26

  • 6. อตีตานาคตวาร   
  • 2. ปวัตติวาร 
  • 3. อุปปาทนิโรธวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร   
  • 3. อนาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน