พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 9

เล่ม 34 ส่วน 9

  • อัพยากตบท
  • กามาวจรวิปากจิต
  • ปัญจวิญญาณที่เป็นกุศลวิบาก
  • มโนธาตุที่เป็นกุศลวิบาก 
  • มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยโสมนัส 
  • มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบากสหรคตด้วยอุเบกขา
  • มหาวิปากจิต 8
  • รูปาวจรวิปากจิต
  • อรูปาวจรวิปากจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน