พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 32

เล่ม 31 ส่วน 32

  • 1. โสฬสปัญญานิทเทส แสดงปัญญา 16 ประการ 
  • 2. ปุคคลวิเสสนิทเทส แสดงบุคคลวิเศษ 
  • 2. อิทธิกถา ว่าด้วยฤทธิ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน