พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 8

เล่ม 14 ส่วน 8

  • 2. ฉวิโสธนสูตร ว่าด้วยหลักการตรวจสอบ 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • หลักการตรวจสอบอุปาทานขันธ์ 5 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • หลักการตรวจสอบธาตุ 6 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • หลักการตรวจสอบอายตนะ 12 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • หลักการตรวจสอบเรื่องการถอนอนุสัย                                                                                                                                                                                                                                                            
  • สิกขาและสาชีพของภิกษุ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 3. สัปปุริสสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน