พระไตรปิฎก เล่ม 24 ส่วน 14

เล่ม 24 ส่วน 14

  • 7. อาหุเนยยสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย
  • 8. เถรสูตร ว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระ
  • 9. อุปาลิสูตร ว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่า
  • 10. อภัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตตผล
  • 3. ตติยปัณณาสก์
  • 1. สมณสัญญาวรรค หมวดว่าด้วยสมณสัญญา 
  • 1. สมณสัญญาสูตร ว่าด้วยสมณสัญญา
  • 2. โพชฌังคสตร ว่าด้วยโพชฌงค์
  • 3. มิจฉัตตสูตร ว่าด้วยมิจจฉัตตธรรม
  • 4. พีชสูตร ว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมล็ดพืช

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน