พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 16

เล่ม 15 ส่วน 16

 • 8. กัฏฐหารสูตร ว่าด้วยคนหาฟืน
 • 9. มาตุโปสกสูตร ว่าด้วยมาตุโปสกพราหมณ์
 • 10. ภิกขกสูตร ว่าด้วยภิกขกพราหมณ์
 • 11. สังครวสูตร ว่าด้วยสังครวพราหมณ์
 • 12. โขมทุสสสูตร ว่าด้วยชาวโขมทุสสนิคม
 • 8. วังคีสสังยุต  
 • 1. นิกขันตสูตร ว่าด้วยผู้ออกบวช 
 • 2. อรติสูตร ว่าด้วยความไม่ยินดี 
 • 3. เปสลาติมัญญนาสูตร ว่าด้วยการนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
 • 4. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ 
 • 5. สุภาสิตสูตร ว่าด้วยวาจาสุภาษิต 
 • 6. สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตร 
 • 7. ปวารณาสูตร ว่าด้วยการปวารณา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน