พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 19

เล่ม 21 ส่วน 19

 • 10. เปมสูตร ว่าด้วยความรักและความชัง
 • 5. ปัญจมปัณณาสก์
 • 1. สัปปุริสวรรค หมวดว่าด้วยสัตบุรุษ
 • 1. สิกขาปทสูตร ว่าด้วยสิกขาบท
 • 2. อัสสัทธสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีศรัทธาและผู้มีศรัทธา
 • 3. สัตตกัมมสูตร ว่าด้วยกรรม 7 ประการ
 • 4. ทสกัมมสูตร ว่าด้วยกรรม 10 ประการ
 • 5. อัฏฐังคิกสูตร ว่าด้วยมรรคมีองค์ 8
 • 6. ทสมัคคสูตร ว่าด้วยมรรค 10 ประการ
 • 7. ปฐมปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 2
 • 9. ตติยปาปธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน